mgr inż. Hubert KAMIŃSKI
tel. 888 853 776

mgr inż. Paweł LEBIODA
tel. 536 536 610

 

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości gruntowej, działki lub wielu działek stanowiących odrębne nieruchomości.

podział nieruchomości

Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np. właściciel) lub z urzędu. Decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisów w Księdze Wieczystej oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji).

Przeprowadzenie podziału nieruchomości trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wpływ na to ma rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi, wielkość nieruchomości, ilość wydzielanych działek, stan prawny, czy ewentualne przystąpienie przez gminę do uchwalenia Planu miejscowego. W przypadku nieruchomości znajdującej się na terenie, dla którego sporządzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, głównym kryterium warunkującym podział jest zgodność z jego ustaleniami. W przypadku gdy takiego planu nie ma, podział wykonuje się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli nieruchomości są położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne lub leśne, lub są oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty rolne lub leśne (w przypadku braku planu miejscowego) to zgodnie z prawem, powierzchnie nowo wydzielanych działek nie mogą być mniejsze niż 0,3 ha. Od ww. przepisu istnieją nieliczne wyjątki. 

DrukujE-mail